nl
fr en de

Laatst bijgewerkt: juni 2023

Het doel van dit gedeelte is om u volledig te informeren over de manier waarop uw persoonsgegevens die via de website www.fraisdevant.com (hierna de “Site”) worden verzameld, worden verwerkt en over uw rechten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken door het formulier op de Site in te vullen.

FRAIS DEVANT verbindt zich, als verantwoordelijke voor de verwerking, tot naleving van de geldende bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “RGPD”), Wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, bekend als “Informatique et libertés”, zoals gewijzigd door Wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (hierna samen “de verordeningen inzake persoonsgegevens”).

 1. Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

FRAIS DEVANT, een vereenvoudigde naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 480 rue de Gloriette – ZAC du Parc d’activités de Tuboeuf – 77170 Brie-Comte-Robert, verwerkt als verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens over u in verband met het gebruik van haar website die toegankelijk is op het volgende adres: www.fraisdevant.com (de “Site”).

 1. Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens

In overeenstemming met de Verordeningen Persoonsgegevens verzamelt FRAIS DEVANT alleen persoonsgegevens wanneer zij hiervoor een wettelijke basis heeft en voor de volgende hoofddoelen:

 • het beheren en beantwoorden van uw online verzoeken via het contactformulier op de Site.

Rechtsgrondslag voor deze verwerking: het gerechtvaardigde belang van FRAIS DEVANT bij het onderhouden en ontwikkelen van de relatie met haar klanten en prospects (artikel 6.1-f van de RGPD).

 • het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het beheren van de beveiliging van de Site; houd er echter rekening mee dat FRAIS DEVANT waar mogelijk statistische gegevens gebruikt.

Rechtsgrondslag voor deze verwerking: het gerechtvaardigde belang van FRAIS DEVANT om de goede werking en beveiliging van de Site te waarborgen (artikel 6.1-f van de RGPD).

Alle persoonlijke gegevens worden op strikt vertrouwelijke wijze verzameld en verwerkt. Ze mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld.

 1. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De onderstaande persoonsgegevens kunnen worden verzameld:

 • Wanneer u de Site bezoekt: informatie met betrekking tot uw browsen (datum en tijd van verbinding, IP-adres, protocol van de computer van de bezoeker, bekeken pagina, enz;)
 • wanneer u het contactformulier op de Site gebruikt:
 • naam, voornaam ;
 • telefoonnummer ;
 • e-mailadres;
 • beroep.

Verplichte gegevens worden op het verzamelformulier aangegeven met een sterretje. Als u ervoor kiest deze gegevens niet te verstrekken, kan FRAIS DEVANT uw verzoek niet verwerken.

 1. Ontvangers van uw persoonlijke gegevens

De verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor :

 • de bevoegde afdelingen van FRAIS DEVANT, afhankelijk van het doel van de betreffende gegevensverwerking;
 • de bevoegde afdelingen van de technische dienstverleners (voor hosting en onderhoud van de Site).

Bovendien kunnen persoonlijke gegevens worden meegedeeld aan elke autoriteit die wettelijk bevoegd is om er kennis van te nemen.

 1. Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

FRAIS DEVANT bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 1. Uw rechten

In overeenstemming met de regelgeving inzake persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht op toegang, opvragen, overdraagbaarheid, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens.

U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, waardoor u, afhankelijk van het geval, kunt verzoeken om rectificatie, aanvulling, bijwerking, blokkering of verwijdering van uw gegevens als deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of als het verzamelen, gebruiken, communiceren of opslaan ervan verboden is.

Tot slot hebt u het recht om algemene en specifieke richtlijnen op te stellen die bepalen hoe u wilt dat deze rechten worden uitgeoefend na uw overlijden.

U kunt uw rechten uitoefenen onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in de bovengenoemde regelgeving inzake persoonsgegevens:

– per post gericht aan FRAIS DEVANT, 480 rue de Gloriette – ZAC du Parc d’activités de Tuboeuf – 77170 Brie-Comte-Robert ;

– of per e-mail naar rgpd@loste.com.

Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens moet FRAIS DEVANT zich vergewissen van de identiteit van de gebruiker voordat zij op zijn/haar verzoek reageert. FRAIS DEVANT behoudt zich dan ook het recht voor om u om een identiteitsbewijs te vragen indien u aan de hand van de verstrekte informatie niet met zekerheid geïdentificeerd kunt worden.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk, de CNIL: www.cnil.fr / postadres: 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07).

 1. Beveiliging

FRAIS DEVANT verplicht zich passende maatregelen te nemen om de veiligheid van persoonsgegevens te beschermen en in het bijzonder om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

 1. Over cookies

Gebruikers worden geïnformeerd dat er verschillende cookies worden gebruikt op de Site.

 • Definitie van een cookie

Een “cookie” is een verzameling informatie, meestal klein in omvang en geïdentificeerd door een naam, die naar uw browser kan worden gestuurd door een website waarmee u verbinding maakt. Uw webbrowser slaat deze informatie gedurende een bepaalde tijd op en stuurt deze elke keer dat u opnieuw verbinding maakt terug naar de webserver. Cookies hebben vele toepassingen: ze kunnen in het bijzonder worden gebruikt om informatie over uw surfgedrag te verzamelen en op te slaan voor statistische of reclamedoeleinden. Alleen de verzender van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.

 • Doel van de cookies die door FRAIS DEVANT op de site worden gebruikt

Op de Site worden twee soorten cookies gebruikt:

 • Interne cookies die nodig zijn voor het functioneren van de Site

Deze cookies zorgen ervoor dat de Site optimaal kan functioneren. Je kunt ze weigeren en verwijderen via de instellingen van je browser, hoewel je gebruikerservaring dan minder kan worden.

Het deactiveren van bepaalde cookies kan het gebruik van bepaalde functies van de Site verhinderen.

FRAIS DEVANT wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele gevolgen in verband met de verminderde werking van de diensten van de Site als gevolg van de onmogelijkheid om de cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die eventueel door de gebruiker werden geweigerd of verwijderd.

 • Audience measurement cookies

Om de inhoud en de ergonomie van de Site te verbeteren, verzamelt FRAIS DEVANT statistieken over het aantal bezoekers en het gebruik van de verschillende elementen waaruit de Site bestaat (bezochte secties en inhoud, gevolgde routes, enz) ;

FRAIS DEVANT maakt gebruik van Google Analytics, het statistisch hulpmiddel ontwikkeld door Google, dat cookies genereert om de interactie van gebruikers met de Site te meten.

Google Analytics verzamelt ook uw IP-adres om de veiligheid van de service te waarborgen en de eigenaar van de Site (FRAIS DEVANT) te informeren vanuit welke regio (land of stad) u verbinding maakt.

Raadpleeg voor meer informatie de pagina “Privacy-instellingen in Google Analytics” van Google op het volgende adres :

https://support.google.com/analytics/answer/9019185

De verzamelde persoonlijke gegevens (cookie-identificatiegegevens) worden niet doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden gebruikt door FRAIS DEVANT.

U kunt uw publieksmeetcookies configureren door op de onderstaande knop te klikken

 • Uw internetbrowser configureren: hoe accepteert, weigert of verwijdert u cookies in uw browser?

Als u wilt, kunt u het gebruik van cookies op elk gewenst moment activeren of deactiveren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren.

Deze instellingen vindt u meestal in de tabbladen “Extra” of “Instellingen”.

Het is niet mogelijk om gedetailleerde, actuele informatie te verstrekken over deze instellingen, die uitsluitend onder controle en gezag staan van de uitgevers van de browsersoftware.

Ter informatie kunnen gebruikers aanvullende informatie verkrijgen :

– bij de uitgevers van hun browsersoftware op hun website ;

– meer in het algemeen op de website van de CNIL op www.cnil.fr door in zoekmachines het trefwoord “cookies” te gebruiken. De CNIL biedt internetgebruikers met name een weergavehulpmiddel dat in realtime de cookies identificeert die informatie over u naar andere sites verzenden. Deze software kan hier worden gedownload:

Als de gebruiker de opslag van cookies op zijn/haar terminal heeft geaccepteerd, kunnen de cookies die zijn geïntegreerd in de pagina’s en inhoud die door de gebruiker worden geraadpleegd, tijdelijk worden opgeslagen in een speciale ruimte op zijn/haar terminal. Ze kunnen daar alleen door de afzender worden gelezen.

 1. Bijwerking van het beleid “Privacy en cookies

Ons beleid kan te allen tijde worden gewijzigd of bijgewerkt.