nl
fr en de

Laatst bijgewerkt op: juni 2023

De toegang tot en het gebruik van de website www.fraisdevant.com (hierna de “Site”) zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden en aan de geldende wettelijke bepalingen.

Door de Site te bezoeken, aanvaardt de gebruiker deze algemene gebruiksvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud en verbindt hij zich ertoe ze na te leven.

  1. Doel en presentatie van de Site

Het doel van de Site is de producten en diensten van FRAIS DEVANT te presenteren en, indien van toepassing, de gebruikers in staat te stellen contact op te nemen met FRAIS DEVANT.

  1. Informatie op de Site

De informatie op de Site is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie van de gebruikers.

Hoewel FRAIS DEVANT de grootst mogelijke zorg besteedt aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie op de Site, wordt deze uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder expliciete of impliciete garantie van geldigheid, volledigheid of actualiteit. Dientengevolge erkennen bezoekers dat zij deze informatie gebruiken onder hun eigen en exclusieve verantwoordelijkheid.

FRAIS DEVANT kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleuze indringing door een derde op de Site die leidt tot een wijziging van de informatie op de Site.

  1. Wijziging – Onderbreking van de Site

FRAIS DEVANT behoudt zich het recht voor de inhoud van de Site en van deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat FRAIS DEVANT aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen. Gebruikers worden daarom verzocht deze algemene gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen.

Bovendien behoudt FRAIS DEVANT zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de functies van de Site geheel of gedeeltelijk te onderbreken of op te schorten.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de Site, de algemene structuur, de software, de teksten, de afbeeldingen (al dan niet geanimeerd), de foto’s en alle andere elementen waaruit de Site bestaat, zijn het exclusieve eigendom van FRAIS DEVANT of van derden die FRAIS DEVANT de nodige rechten hebben verleend.

De gebruiker is enkel gemachtigd om de pagina’s van de Site op zijn scherm weer te geven en heeft enkel het recht om de intellectuele eigendomselementen van de Site tijdelijk te reproduceren, met als enig doel de Site te raadplegen voor persoonlijk en privégebruik voor niet-commerciële doeleinden.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FRAIS DEVANT is het verboden de Site of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te downloaden.

Bijgevolg vormt elke weergave of reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de Site of de onderdelen ervan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FRAIS DEVANT een daad van namaak die strafbaar is volgens de Franse wet op de intellectuele eigendom, en de namaker burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk stelt. 

Hetzelfde geldt voor alle databases die op de Site staan, die ook beschermd zijn door de Code de la Propriété Intellectuelle.

Onderscheidende tekens zoals domeinnamen, benamingen, handelsnamen, handelsmerken, logo’s, ontwerpen en modellen die op de Site voorkomen, worden beschermd door de Franse wet op het intellectuele eigendom en zijn het exclusieve eigendom van FRAIS DEVANT.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of gebruik van deze onderscheidende tekens op basis van elementen van de Site zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever van de Site is verboden, in de zin van de Code de la Propriété Intellectuelle.

  1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

FRAIS DEVANT stelt alles in het werk om de Site te allen tijde toegankelijk te maken. Niettemin wijst FRAIS DEVANT alle verantwoordelijkheid af in geval van moeilijkheden bij de toegang tot de Site of onderbrekingen van de verbinding, ongeacht de oorzaak. FRAIS DEVANT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang of de onmogelijkheid van toegang tot de Site.

In het algemeen kan FRAIS DEVANT niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die verband houdt met het gebruik van de Site, noch voor welke schade dan ook die kan worden toegebracht aan de computerapparatuur van de gebruiker na toegang tot de Site, noch voor technische problemen betreffende de Site en/of onderbreking van de Site om welke reden dan ook, met inbegrip van onderhoudswerkzaamheden.

FRAIS DEVANT kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een frauduleuze indringing door een derde op de Site die leidt tot een wijziging van de informatie op de Site.

  1. Hyperlinks

FRAIS DEVANT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de voorwaarden van op de Site geplaatste hyperlinks naar andere sites op internet. De mogelijkheid om eenvoudige hyperlinks naar de Site te maken is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van FRAIS DEVANT, die op elk moment door laatstgenoemde kan worden herroepen.

  1. Bescherming van persoonsgegevens en cookies

Voor meer informatie over de gebruikte cookies en de maatregelen die zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen, verwijzen wij u naar het privacy- en cookiebeleid.

  1. Toepasselijk recht

Op de Site en de inhoud ervan is het Franse recht van toepassing.

Als u vragen hebt over deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Site, kunt u ons schrijven op het volgende adres: bonjour@fraisdevant.com